Rekrutacja zgodna z RODO

Zanim zaaplikujesz na konkretne stanowisko pracy w naszej firmie upewnij się, że na przesyłanych dokumentach, np. CV, liście motywacyjnym zamieściłeś właściwe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zwłaszcza jeżeli przekazujesz nam więcej swoich danych osobowych niż jest to wskazane w treści art. 221§1 Kodeksu pracy. Bez nich Twój udział w rekrutacji może być niemożliwy. Poniżej znajdziesz treść poprawnej zgody:

„Wyrażam zgodę BEL POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Chorzelach przy ul. Grunwaldzkiej 97 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko …

Jeżeli chcesz, abyśmy Twoją kandydaturę uwzględnili w innych prowadzonych przez nas rekrutacjach dopisz dodatkowo:

„ Wyrażam także zgodę na przetwarzanie tych danych w innych prowadzonych rekrutacjach przez Bel Polska Sp. z o.o.”

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000015773.

II. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem w podany poniżej sposób:

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy w OSM Piątnica inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: [email protected]

IV. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji pracowników, w tym:

 • oceny przedłożonych dokumentów aplikacyjnych;
 • oceny kwalifikacji zawodowych, kompetencji i umiejętności;
 • wyboru osoby na dane stanowisko.

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, jeżeli zgłosiłeś Bel Polska Sp. Z o.o. swoją kandydaturę w celach rekrutacyjnych.

Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody w trakcie procesu rekrutacyjnego uniemożliwi nam ocenę Twojej kandydatury oraz ewentualne zatrudnienie w Bel Polska Sp. Z o.o.

VI. ŹRÓDŁO TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z przesłaną kandydaturą.

Twoje dane osobowe mogliśmy otrzymać również od innych osób, które mogły polecić Ciebie jako kandydata do pracy. W takim przypadku zostaniesz poinformowany od kogo otrzymaliśmy Twoje dane osobowe.

VII. ODBIORCY TWOCH DANYCH

Administrator w celach rekrutacyjnych może korzystać z zewnętrznych podmiotów, które go wspierają w tych działaniach – np. firmy rekrutacyjne lub specjalistyczne portale internetowe. Takie podmioty mogą przetwarzać dane tyko zgodnie z naszymi poleceniami. Są one również zobowiązane do odpowiedniego zabezpieczenia danych.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 • Jeżeli nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby prowadzonych przez nas przyszłych rekrutacji – do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez nas – Twoje dane będą przechowywane przez nas przez okres 6 miesięcy.
 • Jeżeli spontanicznie przekazałeś do nas swoje dokumenty aplikacyjne – Twoje dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

IX. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa:

 • dostępu do Twoich danych – w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych;
 • sprostowania Twoich danych – gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy uległy zmianie (np. ukończyłeś dodatkowe kursy i szkolenia, zdobyłeś nowe uprawnienia, zmieniłeś miejsce pracy itp.);
 • usunięcia Twoich danych – w przypadku gdy: 1) Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; 2) gdy cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzania Twoich danych; 3) gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 4) gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych – 1)gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość; 2) gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte; 3) dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
 • do przenoszenia Twoich danych (jeżeli przekazałeś nam swoje dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej) – otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi (gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody), chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

X. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.

XII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Bel Polska Sp. Z o.o. w Chorzelach.

Jeżeli zdecydujesz się na udział w procesie rekrutacyjnym Administrator ma prawo żądać od Ciebie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy.