RODO

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Bel Polska Sp. Z o.o., ul. Grunwaldzka 97, 06-330 Chorzele
Jesteśmy częścią Grupy Bel

 

Inspektor ochrony danych /IOD/

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na adres [email protected]

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za który uznaje się ustalenie, dochodzenie ewentualnych roszczeń i obronę przed nimi, archiwizację dokumentów na potrzeby wykazania spełnienia obowiązków prawnych, jak chociażby z zakresu RODO, analizy i raportowania na poziomie globalnym w oparciu o swoje uzasadnione interesy w zarządzaniu, rozwijaniu i ulepszaniu działalności Grupy Bel w tym dostarczaniu odpowiednich produktów i usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych osobowych i czas ich przechowywania

Podanie danych w zakresie wskazanym w punkcie 1 jest niezbędne do realizacji stosunku prawnego. Dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy.
Podanie danych, o jakich mowa w punkcie 2 jest niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych. Ich niepodanie może spowodować brak spełnienia obowiązku prawnego, a tym samym narazić na niepożądane skutki prawne. Dane te będziemy przechowywać do czasu wypełnienia obowiązków prawnych.
Dane gromadzone w celu wskazanym w punkcie 3 będziemy przechowywać do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych, a w przypadku, gdy nie dojdzie do ich wszczęcia przez czas określony w przepisach prawnych zastrzeżonych do dochodzenia/obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wykazania spełnienia obowiązków, w szczególności tych o których mowa w RODO.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na wspierają Administratora w realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania, w tym także operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, audyty, dostawcy usług z zakresu IT,  przy pomocy których są przetwarzane dane osobowe, a także Spółki należące do Grupy Bel,  w tym naszej spółce dominującej Bel Francja. Dane możemy także przekazać organom państwowym na podstawie stosownych przepisów prawnych.

 

Czy dane są przekazywane poza obszar UE lub EOG?

Pani/Pana dane nie są przekazywane poza obszar UE lub EOG.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, o jakim mowa w art. 22 RODO.

 

Informacje o przysługujących prawach

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, stosownie i w zależności od celu i podstaw prawnych przetwarzania przysługują prawa, o jakich mowa w art.  15-22 RODO, w tym:

  • praw żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych w zakresie i w sposób, o jakim mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania danych, które jej dotyczą – zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo żądania do usunięcia danych – w zakresie i w przypadkach wskazanych w treści art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie wskazanym w art. 21 RODO;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
  • prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołującym skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływające – zgodnie z art. 22 RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bliższe informacje na temat sposobu wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl.