Polityka prywatności danych osobowych przetwarzanych przez Bel Polska sp. z o.o.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest dostarczenie osobom fizycznym (dalej: Tobie) w zwięzłej, przejrzystej i zrozumiałej formie informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.bel-polska.pl oraz mogą być gromadzone w ramach prowadzonej przez Bel Polska sp. z o.o. działalności gospodarczej.

Za każdym razem, gdy w Polityce prywatności pojawi się skrót – RODO – należy przez niego rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje o Administratorze danych osobowych

Bel Polska sp. z o.o.

06-330 Chorzele, ul. Grunwaldzka 97

wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000015773

www.bel-polska.pl

Jesteśmy częścią Grupy kapitałowej Bel. Więcej informacji na temat spółek Grupy znajdziesz na stronie internetowej www.groupe-bel.com.

 

Aby zrealizować przysługujące Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych lub nawiązać z nami kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych prosimy skontaktuj się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych (IOD):

 • listownie kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby firmy;
 • drogą e-mail na adres [email protected].

Twoje prawa, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz:

 • prawo dostępu do danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, w sytuacjach przewidzianych w art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy spełnione są przesłanki z art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 

W celu realizacji któregokolwiek z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).

 

Masz także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy i niezgodny z przepisami prawa.

Czyje dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo będziemy je przechowywać

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje operacje przetwarzania prowadzone w kontekście:

– zarządzania stroną internetową www.bel-polska.pl

– zarządzania wnioskami/zapytaniami kierowanymi poprzez zamieszczone na stronie www.bel-polska.pl formularze

– rekrutacji pracowników

– zarządzania dostawcami i relacjami z dostawcami.

 

W zależności od kontekstu, o jakim mowa powyżej możemy gromadzić różny zakres danych osobowych.

 

Dane osobowe osób kontaktujących się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na www.bel-polska.pl

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaniesz poproszony o podanie swojego adresu e-mail, treści wiadomości (dane obligatoryjne), wskazanie z listy rozwijanej osoby, do której kierujesz zapytanie (dana nieobligatoryjna). Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych oznaczonych jako obligatoryjne będzie brak możliwości przesłania wiadomości poprzez formularz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażasz poprzez przesłanie wiadomości. Jak długo będziemy przechowywać tak zgromadzone dane? Do momentu rozpatrzenia sprawy, w przedmiocie której do nas się zwracasz, chyba że uprzednio wycofasz wyrażoną zgodę, wówczas do momentu jej wycofania. Po tym terminie dane osobowe zgromadzone w związku z prowadzoną z Tobą korespondencją i w zakresie związanym z rozpatrzeniem sprawy, której ta korespondencja dotyczy będą przetwarzane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń w sprawach, w przedmiocie których kierowana była do nas korespondencja. Dane te będą przechowywane nie dłużej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie

To, jakie dane osobowe w związku z prowadzonymi rekrutacjami będziemy przetwarzać uzależnione jest od planowanej formy zatrudnienia.

Jeżeli ubiegasz się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

– obowiązek prawny, o jakim mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w tym zakresie będziemy przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres) oraz jeśli na danym stanowisku dane te są niezbędne również: informacje o wykształceniu (ukończonych szkołach), kwalifikacje zawodowe, informacje na temat przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest obowiązkiem prawnym. Konsekwencją ich niepodania jest to, że nie będziesz mogła/mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji.

– zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku, gdy w przesyłanych do nas dokumentach przekażesz nam dane wykraczające poza wskazany powyżej zakres, a także jeżeli zostaniesz poproszeni o wypełnienie testów kompetencyjnych;

– prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który uznajemy:

 • gromadzenie informacji niezbędnych dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji o możliwym terminie rozpoczęcia pracy, oczekiwaniach co do wysokości wynagrodzenia;

 

Jeżeli ubiegasz się o nawiązanie z nami współpracy w oparciu o umowę zlecenia podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

– umowa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – będziemy gromadzić dane w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy zlecenia, o dzieło. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału rekrutacji zmierzającej do zawarcia umowy.

– zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane wykraczające poza zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia, o dzieło;

– nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który uznajemy:

 • gromadzenie informacji niezbędnych dla potrzeb związanych z zawarciem umowy, jak informacji o możliwym terminie rozpoczęcia pracy, informacji o oczekiwaniach co do wysokości wynagrodzenia, a także adres e-mail lub numer telefonu, jeżeli podanie tych danych nie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego lub zgody.

 

Jeżeli dodatkowo wyrazisz zgodę, możemy przetwarzać Twoje dane w innych prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych.

Dane w związku z prowadzonymi rekrutacjami będą przechowywane do momentu zakończenia konkretnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz, chyba że uprzednio wycofasz zgodę na ich przetwarzanie (dotyczy danych gromadzonych na podstawie zgody). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do innych rekrutacji – dane będziemy przechowywać przez okres 6 miesięcy od momentu wyrażenia zgody.

 

Dane osobowe – dostawców będących osobami fizycznymi

Jeżeli jako dostawca będący osobą fizyczną zawierasz z nami umowę lub podejmujesz działania mające na celu jej zawarcie będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, firmę, adres (siedziba), NIP, numer telefonu, adres e-mail. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i będą przechowywane do momentu jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

Twoje dane osobowe jako dostawcy będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków prawnych, jakie nakładają na nas przepisy prawne – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązek taki wynika przede wszystkim z przepisów ustawy o rachunkowości, która nakłada obowiązek przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej. Dane będą przechowywane do momentu spełnienia obowiązku o charakterze księgowo-podatkowym, tj. przez 5 lat licząc od końca roku, w którym zdarzenie podatkowe miało miejsce.

Obok tego dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy: ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, kierowanych w następstwie zawartej lub zawieranej, umowy – dane osobowe w tym celu będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, oraz prowadzenie analiz i raportowanie na poziomie globalnym w związku zarządzaniem, rozwijaniem i ulepszaniem działalności Bel Polska s. z o.o. oraz Grupy Bel.

 

Dane osobowe osób wyznaczonych przez dostawców do kontaktowania się z Bel Polska sp. z o.o. w sprawie zawarcia i wykonania umowy

 

Jeżeli jako pracownik, współpracownik albo prokurent, pełnomocnik jesteś upoważniony do reprezentowania dostawcy, z którym zawarliśmy umowę lub dążymy do jej zawarcia będziemy przetwarzać Twoje dane, adekwatnie do roli, jaką pełnisz i potrzeb takie jak: imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, e-mail, oraz w razie potrzeby inne dane (np. widniejące na załączonym do umowy pełnomocnictwie). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za który uznajemy prowadzenie komunikacji w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Dane te, o ile nie zostały nam przekazane wprost przez dostawcę, którego reprezentujesz możemy otrzymać bezpośrednio od Ciebie. Twoje dane będą także przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym interesie, za który uznajemy ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a potem nie dłużej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Zarządzanie stroną internetową – prowadzenie analityki wejść na stronę www.bel-polska.pl  – pliki cookie

Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookie. Dane osobowe zapisane w plikach cookie, na instalację których osoba wyrazi zgodę zgodnie z przepisami ustawy z 16 lipca 2002 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2019, poza. 2460 z późn. zm.) będą przechowywane wyłącznie przez czas „życia” plików. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zapisanych w plikach cookie jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zarządzaniu stroną internetową w celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania treści, wyświetlania treści zgodnie z preferencjami, prowadzenie analizy statystki wejść i korzystania ze strony. Pliki cookie gromadzone są automatycznie, ale możesz dostosować swoje preferencje co do ich instalowania stosownie do swoich potrzeb zmieniając ustawienia przeglądarki, której wykorzystujesz do jej przeglądania lub na naszej stronie przechodząc do sekcji „Ustawienia plików cookie”. Osobie przysługuje prawo sprzeciwu do przetwarzania jej danych osobowych. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz na stronie https://www.aboutcookies.org/.

 

Linki przekierowujące do innych serwisów

W naszym serwisie mogą znajdować się linki  (wtyczki) przekierowujące do serwisów prowadzonych przez inne firmy, np. Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube. Proszę pamiętaj, że nie jesteśmy i nie odpowiadamy za sposób przetwarzania danych przez te serwisy. Prosimy zapoznaj się z ich politykami prywatności. Wtyczki te można rozpoznać po ikonach, naciśniecie których powoduje przekierowanie do określonego serwisu społecznościowego.

Naciśnięcie wtyczki powoduje bezpośrednie połączenie z profilem osoby korzystającej z naszego serwisu, jaki posiada w konkretnym serwisie społecznościowym.

Źródło pozyskania danych osobowych

Co do zasady przetwarzane przez nas dane osobowe to te, które zostaną nam przez Ciebie przekazane bezpośrednio. W niektórych przypadkach, jak np. przy nawiązaniu współpracy z dostawcami – dane osób upoważnionych do reprezentowania dostawcy, np. pracowników, pełnomocników mogą nam być przekazane przez tego dostawcę albo przy prowadzeniu rekrutacji – może zdarzyć się, że Twoje dane zostały nam przekazane przez osobę, którą do tego wcześniej upoważniłeś (naszego pracownika).

Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, które wspierają nas w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym dostarczają usługi i produkty wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie zawartych odpowiednich postanowień umownych oraz w zakresie i celu w tych umowach (w tym także regulaminach) określonych. Do kategorii tych podmiotów należy zaliczyć:

 • podmioty świadczące usługi związane z utrzymaniem infrastruktury i aplikacji IT wykorzystywanych do przetwarzania danych osbowych;
 • dostawców usług prawnych oraz doradczych, w przypadku gdy jest to niezbędne do obrony roszczeń;
 • inspektora ochrony danych w zakresie niezbędnym realizacji swoich zadań;
 • operatorów pocztowych lub dostawców usług kurierskich, gdy zachodzi konieczność dostarczenia przesyłki;

Aby dowiedzieć się więcej o ww. kategoriach podmiotów i uzyskać ich listę, proszę skontaktuj się w nami.

 

W zakresie, w jakim przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek przekazywania określonych informacji do organów państwowych, dane osobowe mogą być przekazane do tych organów.

Przekazywanie danych poza UE/EOG

Co do zasady nie przekazujemy danych poza teren EOG. Jednak w kontekście umów, które zawieramy może zdarzyć się, że odbiorcy danych będą znajdować się poza terenem EOG w krajach, w których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych różnią się od tych, które obowiązują na terenie UE. Wszelkie przekazywanie danych poza EOG podlega odpowiednim zabezpieczeniom umownym i innym zabezpieczeniom, o jakich mowa w Rozdziale V RODO, które podejmiemy przed przekazaniem danych. W przypadku, gdyby Twoje dane osobowe były przekazywane poza EOG masz prawo do uzyskania kopii danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie prowadzimy żadnego procesu polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.

Cookies

What is a cookie?
Cookies are data placed on your computers or mobile devices. They can be distinguished by their unique identifiers, associated with your computers or telephones. They allow you to not have a poor consumer experience on your favourite websites, since they recall your actions and preferences. Therefore, you do not need to enter your navigation preferences each time you use the site, such as the location, the font or the language. These “cookies” are stored in RAM in your computer. They do not allow us to identify you; however, they record information relating to the navigation of your computer on the Website (the pages you have visited, the date and time of the visit, etc.) that we can read during your subsequent visits.
The purpose of the data collected thanks to “cookies” is to identify you when you want to connect to your personal space and store your connection to the Website.

How do we use them and what do we use them for?
Here is a table summarising the various types of cookies that we are able to use for the website: www.groupe-bel.com. For fluid use of the website, to be able to view suitable content firstly and to benefit from a better display of the website, we invite you to understand how are these cookies are used and aimed at providing you with a better quality service.

Mandatory cookies for operation of the website
These are necessary for the proper operation of the platform. They are designed to meet the needs of key services such as secure connection and defining privacy preferences. You can allow or block these cookies directly in your browser but in the latter case you may not be able to use the platform in its entirety.
Functional cookies
These cookies allow us to assess the website traffic and develop resources to improve performance. They retrace your movements on our website and inform us of the content that you are most interested in. Thanks to them, we can offer you more relevant content and track the changes to our platform. Finally, they also recall log-in information, thereby avoiding you having to log in again, remember the content of your shopping cart and provide greater consistency of the structure of the platform.
Customization cookies

These cookies allow us to offer you improved and personalized features. They can be deposited by our partners who offer additional services on our pages or by us. By not accepting these cookies, some or all of these services may not work properly.

We inform you that you can object to “cookies” being saved on your computer by configuring your browser as follows:

– If you browse the Internet using Internet Explorer (Microsoft): “Tools” tab, “Internet Options”, click on “Privacy”. Then in the “Advanced Privacy Settings”, click on “Override automatic cookie handling” and choose “Block all cookies” (internal and third party). Click on “OK”.

– Under Firefox: “Tools” tab and then “Options”. In the “Privacy” tab, check “Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked”. Click on “OK”.

– Under Chrome, click in “Settings” and then “View Advanced settings”. In the “Privacy” part, click on “Content settings” and define the choice in the Cookies part. If you use versions of browsers other than those mentioned: please refer to the relevant help files or the user guide.

You can choose your cookie and tracking preferences on www.groupe-bel.com at any time by accessing the “Cookie Settings” section.

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana, w tym zmieniana, uzupełniania stosownie do potrzeb.

O wszelkich zmianach zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie stosownych informacji w naszym Serwisie.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2021