Warunki użytkowania

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej! Prosimy o zapoznanie się z warunkami użytkowania strony internetowej Bel Polska. Korzystanie ze strony oznacza akceptację warunków użytkowania.

 

BEL POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzelach, 06-330 Chorzele, ul. Grunwaldzka 97.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 00 – 454 Warszawa ul. Czerniakowska 100.

NIP 7610004750

Wysokość kapitału zakładowego: 126 000 000,00 złotych

Numer  rejestrowy BDO: 000097709

 

BEL Polska sp. z o.o. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2019.118) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019.1649).

 

1. Podawane informacje.

Bel dokłada wszelkich starań do zapewnienia rzetelności informacji podawanych na stronie. Niemniej Bel Polska nie może w pełni gwarantować wyczerpujących i dokładnych informacji, dlatego też Bel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niewłaściwego użycia podanych informacji, bądź wynikające z niekompletności, bądź niezgodności podanych informacji.

 

2. Korzystanie ze strony / warunki techniczne.

Bel dokłada wszelkich starań, aby jej strona internetowa była cały czas dostępna. Niemniej Bel nie ponosi odpowiedzialności za trudności z dostępem do strony internetowej z jakichkolwiek przyczyn. Szczególnie Bel zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji na stronie internetowej, bez podania przyczyn i nawet jeśli może to zakłócić dostęp do strony.

Bel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z tytułu braku dostępu do strony internetowej.

Bel nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia, czy opóźnienie w dostarczeniu jakichkolwiek wiadomości wysłanych przez stronę internetową.

Na stronie internetowej Bel podane są hiperłącza do innych stron – partnerów Bel Polska, lub spółek grupy Bel. Bel Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści podane na tych stronach.

W celu korzystania z niniejszej strony internetowej konieczne jest spełnienie wymagań technicznych.

 

3. Własność intelektualna.

Korzystanie z tej strony internetowej dopuszczone jest wyłącznie do celów prywatnych. Wykorzystanie treści dla jakichkolwiek celów komercyjnych jest zabronione. Treści podane na tej stronie chronione są prawem własności intelektualnej. Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu Bel Polska na stronie internetowej (np. tekst i obrazy) stanowią własność Bel Polska.