Zrównoważony łańcuch dostaw

Nasz Kodeks Odpowiedzialnych Praktyk Zakupowych

Realizacja naszego programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wymaga współpracy na wszystkich etapach łańcucha dostaw i zaangażowania naszych partnerów i dostawców.

Celem naszego Kodeksu Zrównoważonych Praktyk Zakupowych jest podjęcie zobowiązań wobec dostawców w zakresie ochrony środowiska, aspektów socjalnych i etycznego biznesu, ale również zobowiązań ze strony naszych dostawców, zgodnych z oczekiwaniami Bel.

Nasz Kodeks odzwierciedla nasze dążenia do zaangażowania dostawców w celu podejmowania ciągłych działań doskonalących w zakresie ich polityki środowiskowej, socjalnej i etycznego prowadzenia biznesu. Chcemy również, aby nasi dostawcy czuli się odpowiedzialni za podejmowanie podobnych działań od swoich podwykonawców.

Każdy, kto chce zostać dostawcą Bel powinien zaakceptować wymagania naszego Kodeksu. Umiejętność praktycznej realizacji zobowiązań wynikających z naszego kodeksu jest jednym z kryteriów doboru i oceny naszych dostawców. Wymagania dotyczące CSR dla poszczególnych kategorii zakupowych znajdują się w naszych specyfikacjach, czy też w zapytaniach ofertowych i przetargach jak i umowach.

Poprzez tą politykę, która funkcjonuje już od wielu lat Bel kładzie szczególną uwagę na współpracę z dostawcami, których praktyki są zgodne z odpowiedzialnym modelem biznesu.

Ocena CSR Naszych Dostawców

Przy wyborze i ocenie dostawców bierzemy pod uwagę kryteria CSR. Każdy, kto chce zostać naszym dostawcą lub podwykonawcą zobowiązany jest zaakceptować nasz Kodeks Odpowiedzialnych Praktyk Zakupowych i zgodzić się na poddanie audytowi CSR. Audyt CSR przeprowadzany jest na platformie Ecovadis. Audyt polega na wypełnieniu kwestionariusza i wysłaniu dokumentów potwierdzających zgodnośc podanych odpowiedzi. Do audytu, w pierwszej kolejności, wybierani są dostawcy w zależności od skali naszego wspólnego biznesu, a także oceny ryzyka CSR, związanego z branżą, w której działa dostawca jak i kraju jego działania.

Audyt Ecovadis oparty jest na 21 kryteriach oceny zgrupowanych wokół tematów:

  • ochrony środowiska
  • poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych
  • etyki biznesu
  • CSR w łańcuchu dostaw

W wyniku audytu dostawca może poznać swoje mocne i słabe punkty w zakresie CSR oraz w zależności od wybranego pakietu przygotować samodzielnie, lub wspólnie z Ecovadis plan poprawy. Audyt Ecovadis uznawany jest przez wiele międzynarodowych firm.

Grupa Bel również regularnie poddaje się audytowi Ecovadis. W 2019 r. uzyskaliśmy ocenę 81 / 100 pkt, która plasuje nas w czołówce 1% najlepiej ocenionych firm przez Ecovadis na całym świecie.

Etyka Biznesu

Grupa Bel chce współpracować z dostawcami, którzy dzielą te same wartości. Kładąc bardzo duży nacisk na etykę biznesu wdrożyliśmy Kodeks Dobrych Praktyk Biznesowych, który bazuje na 7 głównych zasadach prowadzenia biznesu stosowanych przez grupę Bel i wymaganych od jej partnerów biznesowych.