Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt – zobowiązania grupy BEL

W oparciu o przekonanie, że wysoka jakość mleka jest nierozerwalnie związana z dobrymi warunkami życia krów mlecznych oraz w dążeniu do dobrej opieki nad tymi zwierzętami, Grupa Bel we współpracy z rolnikami promują najwyższy możliwy poziom dobrostanu bydła mlecznego (np. program Happy Cows na Azorach, Cow Compass w Holandii i Dairy Farmer Best Practices Charter we Francji).

Przygotowano lokalne i międzynarodowe regulacje dla gospodarstw mleczarskich. Ale Grupa Bel zamierza pójść o krok dalej, zachęcona przez swoich konsumentów, którzy chcą dowodów na to, że praktyki hodowlane są jeszcze bardziej przyjazne dla krów mlecznych.

Pod koniec 2017 r., Bel podjął ambitne zobowiązania względem całego swojego łańcucha wartości mleczarskiej poprzez program mleczarski na wyższych szczeblach Bel Global Sustainable. W ramach tego Programu, Grupa dąży do tego, aby do 2025 r. 100% rolników prowadzących gospodarstwa mleczarskie, którzy dostarczają mleko do Bel, posiadało certyfikat strony trzeciej, zgodnie z Programem Dobrostanu Zwierząt Bel.

Grupa Bel zdefiniowała najlepsze praktyki zapewniające dobrostan zwierząt w gospodarstwach mleczarskich. Są one oparte na zasadzie „pięciu wolności”[1] które stanowią podstawowe zasady Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i uwzględniają zdolność zwierząt do odczuwania[2]. Bel planuje przedstawić te najlepsze praktyki wszystkim rolnikom w swoich 10 zagłębiach produkcji mleczarskiej na świecie, uwzględniając dojrzałość praktyk produkcji mleczarskiej w krajach, w których pracujemy.

Program Dobrostanu Zwierząt Bel obejmuje pięć zagadnień:

  • Zagwarantowanie zwierzętom wolności poruszania się,
  • Zapewnienie dobrych warunków życia,
  • Zapewnienie opieki i monitorowanie zdrowia i dobrostanu bydła
  • Zapewnienie dobrostanu cielętom,
  • Opieka nad bydłem przy końcu życia.

Dobrostan zwierząt – wdrożenie programu w Polsce

W celu wdrożenia programu w ramach działań Bel Polska w 2020 roku rozpoczęliśmy  audyty dobrostanu na gospodarstwach dostarczających mleko do Bel. Audyty przeprowadza dla nas firma TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., która wraz z nami opracowała kwestionariusz audytowy obejmujący wymagania Bel oraz wymagania prawne i dostosowała go do naszych lokalnych warunków.

Mimo sytuacji epidemicznej w kraju udało nam się przeprowadzić pierwsze 16 audytów, które pozwoliły nam na zidentyfikowanie mocnych stron dobrostanu na naszych gospodarstwach jak i obszarów wymagających doskonalenia. W kolejnych latach planujemy kontynuować audyty, oraz m.in. przeprowadzać szkolenia dla rolników w jaki sposób mogą lepiej zadbać o warunki bytowe utrzymywanego bydła mlecznego.

Pani Agnieszka Obiedzińska i Pan Patryk Płuska, audytorzy TÜV SÜD Polska:

Audyty prowadzone przez TÜV SÜD Polska wykonywane są z najwyższą starannością i profesjonalizmem przez wykwalifikowanych pracowników firmy. Każdy audyt prowadzony jest zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami klienta zapisanymi w kwestionariuszu. Wszystkie informacje podawane w czasie kontroli uznawane są za poufne. Pamiętając o celach audytu prowadzący skupiają się na samych zwierzętach i ich warunkach bytowych, dokonując oceny m.in. dostępu do paszy i wody, opieki medycznej czy też swobody ruchu. Całość prowadzona jest w spokojnej i przyjaznej atmosferze – audytorzy nie są wrogami, a naszym celem jest podniesienie jakości bytu zwierząt także poprzez zwiększanie świadomości na temat dobrostanu wśród gospodarzy.

 

[1] Wolność od głodu, niedożywienia i pragnienia; Wolność od dyskomfortu fizycznego i termicznego; Wolność od bólu, urazów i chorób; Wolność wyrażania normalnych zachowań; Wolność od strachu i niepokoju.
[2] Zdolność do postrzegania lub odczuwania bodźców.